Algemene voorwaarden vindeenband.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van de website Vindeenband.nl, onderdeel van Partybands.nl met KvK-nummer 30160007, vestigingsadres Brink 1, 3998JL Schalkwijk. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige diensten die door Vindeenband.nl worden aangeboden.

Vindeenband.nl biedt een website waar vraag naar en aanbod van live muziek elkaar kunnen vinden. Muzikanten met een profielpagina kunnen hun profiel en de hieruit voortvloeiende boekingen en optredens zelf beheren. Vindeenband.nl zal hierin niet bemiddelen.

Deze Algemene Voorwaarde kunnen door Vindeenband.nl gewijzigd worden zonder je daarvan op de hoogte te stellen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn. Wij raden je daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

1 – Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn op iedereen van toepassing die de Vindeenband.nl gebruikt.
 2. Wij kunnen op verzoek deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan je toezenden.
 3. Door onze producten/diensten te gebruiken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

2 – Gebruiksregels van Vindeenband.nl

 1. Je mag Vindeenband.nl niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via Vindeenband.nl verspreiden:
  1. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. Ongevraagde reclame of spam;
  4. Foute of misleidende informatie;
  5. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je mag content in de vorm van tekst, beeld en geluid uploaden waarvan de rechten in eigen beheer zijn.
 5. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn en niet in eigen beheer zijn mogen alleen geüpload worden indien er expliciet door de beheerder van de auteursrechten toestemming is verleend aan de profielbeheerder.
 6. Je zal de verkregen (persoons)gegevens van andere gebruikers geheim houden en niet misbruiken.
 7. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor Vindeenband.nl is bedoeld.
 8. Je mag geen content van Vindeenband.nl kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel kan dit nagevraagd worden door een bericht te sturen naar info@vindeenband.nl
 9. Je mag Vindeenband.nl alleen raadplegen met een webbrowser. Het op geautomatiseerde wijze raadplegen van Vindeenband.nl (onder andere door middel van spideren, crawlen, of scrapen) is niet toegestaan.
 10. Je mag Vindeenband.nl niet scannen, toetsen of testen op kwetsbaarheden. Veiligheids- en authenticatiemaatregelen mogen niet worden omzeild.
 11. Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.
 12. Als je melding wilt maken van een gebruiker die Vindeenband.nl misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@vindeenband.nl.

3 – Het doel

Het doel van Vindeenband.nl is om een website te bieden waar vraag naar en aanbod van livemuziek elkaar kunnen vinden en met elkaar in contact kunnen komen. Op Vindeenband.nl kunnen muzikanten diensten aanbieden zoals het geven van een optreden. Een gebruiker kan via Vindeenband.nl direct – zonder tussenkomst van Vindeenband.nl – diensten afnemen van een muzikant. Vindeenband.nl is niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen aanbieders en afnemers van livemuziek. Vindeenband.nl is geen partij bij de overeenkomsten die de aanbieders en afnemers met elkaar hebben. Ook indien er een conflict ontstaat tussen aanbieders en afnemers is Vindeenband.nl geen partij bij de oplossing ervan.

4 – Beschikbaarheid van Vindeenband.nl

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat Vindeenband.nl beschikbaar en veilig is.
 2. Wij kunnen niet garanderen dat Vindeenband.nl altijd foutloos werkt of beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als Vindeenband.nl niet, niet correct, of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op Vindeenband.nl.

5 – Artiestenprofiel

 1. Het artiestenprofiel is een functie waarmee uitvoerende muzikanten zich via Vindeenband.nl kunnen aanbieden bij afnemers.
 2. Een artiestenprofiel mag alleen worden aangemaakt en beheerd door de artiest zelf, of door een vertegenwoordiger die daarvoor toestemming heeft gekregen van de artiest.
 3. Een profiel is compleet als alle verplichte velden zijn ingevuld. Complete profielen worden ter goedkeuring voorgelegd aan Vindeenband.nl.
 4. Een artiestenprofiel bevat:
  1. Maximaal drie Youtube-video’s;
  2. Maximaal drie demo tapes;
  3. Een profielfoto van minimaal 1200 pixels breed;
  4. Maximaal drie foto’s;
  5. Representatieve informatie.
 5. Alle informatie op het artiestenprofiel dient naar waarheid en zo accuraat mogelijk te worden ingevuld.
 6. Je mag alleen contactgegevens en (hyper)links op de daarvoor bestemde velden in het profiel te zetten.
 7. Vindeenband.nl behoudt het recht om het artiestenprofiel zonder opgaaf van reden offline te halen of te verwijderen.
 8. Om jouw artiestenprofiel te verwijderen dien je een email met die strekking te sturen naar info@vindeenband.nl. Vindeenband.nl zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

6 – Lidmaatschap

 1. Bij het afnemen van een lidmaatschap ga je een betalingsverplichtingen aan met Vindeenband.nl.
 2. Het lidmaatschap komt digitaal tot stand, en wordt door Vindeenband.nl per email bevestigd.
 3. Vindeenband.nl is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een lidmaatschap te weigeren.
 4. De contractperiode van het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kwartaal, half jaar of een jaar.
 5. Het lidmaatschap wordt bij het bereiken van de expiratiedatum daarvan stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tegen het op dat moment geldende tarief van het lidmaatschap.
 6. Betaling van de kosten voor het verlengen van het lidmaatschap vindt plaats binnen 14 dagen nadat hiervoor per email de factuur is ontvangen.
 7. Opzegging vindt plaats via een email van die strekking naar info@vindeenband.nl. Om verlenging van het lidmaatschap te voorkomen dient Vindeenband.nl de opzegging uiterlijk 7 dagen voor de expiratiedatum van het lopende lidmaatschap te hebben ontvangen.
 8. Vindeenband.nl behoudt het recht van ontbinding van het lidmaatschap als er niet tijdig voldaan is aan betalingsverplichting of als er niet aan de gebruiksregels van Vindeenband.nl voldaan wordt.
 9. Elke voorgenomen tariefverhoging van het lidmaatschap zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan worden gecommuniceerd via Vindeenband.nl en per email en geldt alleen voor nieuwe lidmaatschapsovereenkomsten of verlenging van hiervan.

7 – Disclaimer

Het gebruik van Vindeenband.nl is op eigen risico ondanks de zorgvuldige samenstelling. Vindeenband.nl zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud compleet en juist te houden maar kan niet garanderen dat informatie geen fouten bevat of achterhaald is.

Vindeenband.nl is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Alle handelingen die op basis van (informatie van) Vindeenband.nl verricht worden zijn op eigen risico.

Vindeenband.nl is niet aansprakelijk voor door gebruikers geüploade bestanden of links naar websites van derden.

Vindeenband.nl controleert de inhoud die gebruikers van Vindeenband.nl op de website plaatsen regelmatig, en kan deze gebruikersinhoud aanpassen. Bij een klacht over de inhoud kun je een email sturen naar info@vindeenband.nl.

Toestemming voor het gebruik van inhoud van Vindeenband.nl op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan via info@vindeenband.nl gevraagd worden.

8 – Uitsluiting

Wij hebben te allen tijde het recht om je uit te sluiten van Vindeenband.nl wanneer wij gedrag of inhoud van je account ongepast achten, of wanneer wij vinden dat je deze Algemene Voorwaarden of de wet overtreedt. Uitsluiting gebeurt door jouw account te verwijderen.

9 – Geheimhouding

Vindeenband.nl is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Lees meer in ons Privacybeleid.

10 – Geschillen

Op alle geschillen met Vindeenband.nl is Nederlands recht van toepassing.